Provincie Antwerpen

Privacybeleid

Privacybeleid

* aangepast op 28/04/2021

1. Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door Stichting Kempens Landschap en professionele partners. Door deze website of onze mobiele applicaties te gebruiken of door gebruik te maken van de diensten ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Kempens Landschap gegevens verzamelt.

2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy[1].
Kempens Landschap verbindt er zich toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.
[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

3. Verzameling van de gegevens

Kempens Landschap kan je contactgegevens, zoals adres, e-mail, telefoonnummer, enz., verzamelen via contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, nieuwsbrieven, sociale media, cookies, doorklikgedrag, e-mails, navigatiegegevens,…

4. Verwerking van de gegevens

a) De verantwoordelijke voor de verwerking
De persoonsgegevens die verzameld worden, worden opgenomen in het adressenbestand van Stichting Kempens Landschap (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen en ondernemingsnummer 0749895122).
b) Doeleinden voor de verwerking
Kempens Landschap verzamelt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld voor het voeren van correspondentie, het verstrekken van informatie door middel van nieuwsbrieven of wanneer je een contact- of aanvraagformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt dan worden je gegevens gebruikt voor de beantwoording of afhandeling van je vraag. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De rechtsgrond om je persoonsgegevens te verwerken (toestemming van de betrokkene, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang) is afhankelijk van de vooropgestelde doeleinden.

5. Bewaartermijn van de gegevens

Kempens Landschap bewaart je gegevens niet langer dan nodig. Kempens Landschap bewaart je gegevens zolang zij je er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid. Daarna worden je gegevens verwijderd.

6. Overdracht aan derde partijen

Kempens Landschap zal je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen. Kempens Landschap beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.
Occasioneel doet Kempens Landschap een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien dit gebeurt, zal Kempens Landschap er steeds op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Kempens Landschap legt dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zullen deze verwerkers jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

7. Rechten met betrekking tot je gegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je volgende rechten die je kan uitoefenen:
A. Recht op inzage
Je hebt een recht op inzage van de gegevens die je aanbelangen.

B. Recht op verbetering

Wanneer je vaststelt dat je gegevens toch onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om ze te verbeteren.

C. Recht op gegevenswissing
De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval wanneer:
• de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
• de verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken;
Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. Kempens Landschap heeft het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:
• de naleving van een wettelijke verplichting;
• het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

D. Recht op beperking van de verwerking
In welbepaald gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit is onder meer het geval wanneer:
• je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die Kempens Landschap nodig heeft om die juistheid te controleren; en
• je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

E. Recht op overdraagbaarheid
In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door Kempens Landschap rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

F. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.
Het beleid van Kempens Landschap is erop gericht dat je niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

G. Het recht om je toestemming in te trekken
Wanneer de verwerking door Kempens Landschap op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken.

H. Tot wie kan je je richten?
Om je rechten uit te oefenen, kan je terecht op ons webformulier of mail rechtstreeks naar DPO@kempenslandschap.be

Indien je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief en deze niet langer wenst te ontvangen, kan je steeds uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens
Koning Albert II Laan 15
Brussel 1210
België
Telefoon +32 (0)2 553 20 85
E-mail contact@toezichtcommissie.be

8. Profilering voor marketing doeleinden

Profilering kan omschreven worden als elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking het individu te evalueren, in het bijzonder om elementen te analyseren of te voorspellen met betrekking tot zijn/haar persoonlijke voorkeuren en interesses.
Het is mogelijk dat Kempens Landschap je persoonsgegevens verwerkt voor profileringsdoeleinden en het nemen van beslissingen op basis van een profiel, inclusief het analyseren van de gegevens en het opmaken van statistieken, modellen en profielen, en dit voor de doeleinden vermeld in 4. In de mate van het mogelijke gebruikt Kempens Landschap enkel anonieme of gepseudonomiseerde gegevens voor profilering.

9. Verzameling gegevens over gebruiksgedrag van de website

Naast het gebruik van cookies registreert Kempens Landschap gegevens wanneer de website wordt bezocht en gebruikt. Deze informatie wordt naar best vermogen geanonimiseerd en enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren. In sommige gevallen kunnen gegevens, al dan niet verkregen worden via een derde partij.
Deze gegevens kunnen omvatten maar zijn niet gelimiteerd tot: het IP-adres van de bezoeker en de datum en tijd waarop een pagina opgevraagd wordt, uitgevoerde zoekopdrachten en of ze al dan niet een correct resultaat opleverden, aantal keren dat een bestand gedownload werd, …
Voor de verzameling van deze gegevens maakt Kempens Landschap gebruik van zowel standaard gebruikslogboeken van de website als systemen van derden, zijnde Google Analytics.

Aanspreekpunt binnen de organisatie 

DPO@kempenslandschap.be

Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens

Koning Albert II Laan 15
Brussel 1210
België
Telefoon +32 (0)2 553 20 85
E-mail contact@toezichtcommissie.be