Provincie Antwerpen

EFRO-projecten

Energie conversiepark Kempen – Merksplas-Kolonie (2017-2020)

Sponsorlogo-EFROprovincie_antwerpen_logo_rgblogo_eu

Kempens Landschap heeft een partnerschap gevormd met het afvalverwerkingsbedrijf IOK en de gemeente Merksplas, om een energiezuinige en duurzame energievoorziening voor de Grote Hoeve en Kapel in Merksplas-Kolonie te realiseren. De aanleg van de groene stroomvoorziening gebeurt in het kader van de heropwaardering van de monumenten en het beschermde landschap van Merksplas-Kolonie en vormt een enorme uitdaging. Samen met de partners werd een systeem uitgewerkt van een warmtekrachtkoppeling die aangedreven wordt door bio-methaan afkomstig van de vergistingsinstallatie van IOK. De volledige site van de Grote Hoeve en Kapel zullen aangesloten worden op een warmtenet dat het volledige jaar door alle gebouwen van warmte en elektriciteit voorziet.

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Antwerpen.

Landgoederen als voorbeelden van een Flemish National Trust (2011-2013)

Grootgrondbezitters krijgen het in Vlaanderen de laatste decennia steeds moeilijker om met privé-gelden hun eigendom(en) in stand te houden. Veel landeigenaars kiezen er dan ook steeds vaker voor hun bezittingen te verkopen. Zo waren ook de eigenaars van Hof Ter Laken, Roosendael, Hof Ter Linden en Hof Ter Borgth op zoek naar een oplossing. Aangezien landgoederen de parels van het landschap zijn en openstelling ervan voor de gemeenschap steevast een belangrijke meerwaarde betekent, kwamen de gemeentebesturen aankloppen bij Kempens Landschap met de vraag om te onderzoeken hoe deze sites in gemeenschapshanden konden behouden worden. Hiervoor bleken publiek-private samenwerking noodzakelijk, én wenselijk. Immers, de samenwerking tussen een private partner die de gebouwen opknapt en herbestemt, en de publieke partners die zich over het park, het groen en de openstelling ervan ontfermen, creëert belangrijke win-wins. Een recreatief aantrekkelijk parkdomein zorgt voor een grotere toestroom van mensen en weerspiegelt zich zo in een indirecte visitor-payback. Hiermee kan de site in stand gehouden worden, en wordt dus een duurzame toekomst verzekerd.

Via dit project willen we, door werk te maken van de opwaardering en openstelling van de parken van 4 bovenvermelde landgoederen, aantonen dat inzetten op landschapszorg en ontsluiting kan bijdragen aan de instandhouding van domeinen op lange termijn, ook economisch gezien. Via dit pilootproject zal dus aangetoond worden hoe landgoederen als voorbeeld van een 'Flemish National Trust' zouden kunnen werken.

Pure Kempen (2010-2013)

Door ‘branding’ van Kempense toeristisch-recreatieve activiteiten met een authentiek karakter, willen de partners binnen dit subsidiedossier de regionale economie van de Kempen op een duurzame manier stimuleren. Zij gaan dit realiseren door regionale troeven te promoten en de streekidentiteit te versterken. De hedendaagse recreant is immers meer dan ooit op zoek naar authenticiteit, een gegeven waar ondernemers op kunnen inspelen. In dat kader zal vzw Kempens Landschap werk maken van het versterken van het gemeenschapsgevoel in twee typisch Kempense plaatsen. In Gestel, ooit het kleinste dorpje van de provincie en prachtig gelegen langsheen de Nete, is een Gestel-nocturne georganiseerd. In het voormalige kloosterdomein van de zusters Franciscanessen, in Wuustwezel, wordt de streekidentiteit versterkt door heropwaardering en openstelling van het ongeschonden landschap binnen de kloostermuren en het herstel van de Mariagrot.

De Kolonies over de grenzen heen getild (2010-2012)

De kolonies van Wortel en Merksplas zijn restanten van de Maatschappij van Weldadigheid. Dit instituut was een typische exponent van de verlichte tijdsgeest, waarin armenzorg en weldadigheidsinitiatieven opgang deden. Ook in Nederland kent de Maatschappij een rijk erfgoed met de kolonies van Frederiksoord, Wilhelmina-oord, Veenhuizen en Ommerschans. Momenteel ontwikkelen de weldadigheidserfgoedsites zich los van elkaar. Daarom zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met Nederlandse partners en wel voor de toeristische promotie en concrete realisaties op het terrein, zoals restauratie, herbestemming, recreatie en landschapsontwikkeling. Tevens streeft deze samenwerking naar voordracht van alle kolonies van de Maatschappij als Unesco-werelderfgoed…

Kolonies in de Noorderkempen (2010-2011)

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zal vzw Kempens Landschap de uitstraling van een aantal toegangspoorten verbeteren. Zo werden subsidies verkregen voor de herinrichting en ontsluiting van het kruispunt van de vier gebouwen in Wortel-Kolonie, het herstel van de dakconstructie en het vernieuwen van de dakbedekking van de grote boerderij in Merksplas-Kolonie en de herinrichting van de speelplaats van het schooltje in Merksplas-kolonie. Wij treden binnen dit project op als promotor, Bouwmaatschappij De Noorderkempen en de gemeente Merksplas als copromotoren. Een en ander kadert in de recreatieve ontsluiting en de bovenlocale positionering van de kolonies.

Green Valley Kempen (2010-2011)

Dit subsidieproject wil de Kempen promoten als toonaangevende, duurzame regio middels duurzame voorbeeldprojecten. Daarmee wordt gedoeld op ‘good practice’ initiatieven van duurzaam ondernemen, duurzame regio-ontwikkeling, duurzame energie, en duurzaam bouwen en wonen. Om deze aan het grote publiek bekend te maken worden ze aan elkaar gelinkt via één of meer ontsluitings- en verbindingsroutes. Bij voorkeur worden die afgelegd met duurzame transportmiddelen, zoals (elektrische) fiets, openbaar vervoer, of te voet. Als deel van de route werd gekozen voor het fietspad op de oude spoorwegbedding tussen Herentals en Aarschot. De drie partners (vzw Kempens Landschap, Kamp C en bouwmaatschappij Zonnige Kempen) beschikken samen over de nodige complementaire expertise. Vzw Kempens Landschap levert, naast de ervaring opgedaan bij de ontwikkeling van ontsluitingsroutes, de inhoudelijke input op vlak van innovatie en plattelandseconomie. Langsheen deze fietsverbinding zullen wij meewerken aan het promoten van de Kempen als duurzame regio, alsook werk maken van de opwaardering van het landschap.