Provincie Antwerpen

PDPO-projecten

Projecten in uitvoering:

De Gansakkermolen: daar bij die molen

De unieke site waar de Gansakkermolen heropgebouwd zal worden heeft veel potentieel. Dat potentieel willen we benutten. Zo plannen we binnen dit dossier de informatie-uitwerking op de site aan te pakken met de focus op verhalen van de Gansakkermolen en de wijdere omgeving. Hierdoor kan de Gansakkermolen uitgroeien tot een toegangspoort voor Rivierpark Scheldevallei. De verhoging van de toeristische impact willen we opvangen met het opkrikken van de toeristisch-recreatieve waarde en de belevingswaarde door kleine werken uit te voeren in functie van landschapsherstel. Tot slot vormen we een deel van het perceel om tot graanakker in samenwerking met lokale boeren. Om dit alles te realiseren slaan we de handen in elkaar met onze huidige partners en gaan we tijdens het project op zoek naar nieuwe partners ter versterking van de ontwikkeling op het terrein. We zetten hiervoor een participatietraject op gekoppeld aan een scenografisch ontwerp.

01/01/2023 t/m 30/06/2024

PDPO - HTL

 

Ontsluiting van Hof Ter Laken, het decor van Pallieter aan de Grote Nete

Het kasteeldomein van Hof Ter Laken in Booischot (Heist-op-den-Berg), niet voor niets het decor van Pallieter in de gelijknamige film, zal in de toekomst één van de toegangspoorten worden tot het toeristisch-recreatief netwerk in de vallei van de Grote Nete. Om haar deze rol te laten vervullen, en ook de lokale inwoners en mensen uit de naastgelegen dorpen de mogelijkheid te geven om het park en de toekomstige functies in de gebouwen makkelijk te bereiken, is een nieuwe toegangsweg voor fietsers wenselijk aan de oostzijde van het 30 ha grote domein. Deze nieuwe recreatieve verbinding faciliteert de link met de omliggende groengebieden, zonder de draagkracht van Hof Ter Laken te overschrijden. Op die manier kan jong en oud ten volle van het kasteeldomein en de Grote Netevallei genieten, net als Pallieter deed! Iets waar sinds Corona maar ook postcorona steeds meer nood aan is.

2022-2024

PDPO - HTL

 

Bruisend Booischot

Kempens Landschap en Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg gaan de komende jaren volop aan de slag in Hof Ter Laken en de Booischotse dorpskern. Dat doen ze samen met de lokale gemeenschap in het project “Bruisend Booischot”. De partners willen via een participatief proces een nieuw plan opmaken voor de dorpskern. Daarnaast zal de historische moestuin/boomgaard in het kasteeldomein van Hof Ter Laken omgevormd worden tot een samentuinproject, met ook een educatieve werking. Verder zal er ook een speelbos worden gerealiseerd.Vlaanderen en de provincie Antwerpen steunen dit project met een subsidie van 95.000 euro uit het PDPO-fonds Platteland Plus.

timing: 2020-2023

Meer informatie over Hof ter Laken

Banner_Platteland_Plus_Antwerpen_vol_kleur_logo

 

Afgelopen projecten

 

  • Onthaalpoort Noeveren

In het steenbakkerijgehucht Noeveren trekt Kempens Landschap de restauratie van het Ecomuseum- en Archief voor de Boomse Baksteen (EMABB). Het PDPO-project ‘Onthaalpoort Noeveren’ focust enerzijds op het uitwerken van een strategische visie op de toeristische (her)bestemming voor de site EMABB. Vanwege de restauratie zal de huidige ontsluiting via groepsbezoeken tijdelijk beperkt worden. Deze periode geeft ons de tijd om een plan uit te werken voor de toekomstige toeristische ontsluiting en deze te vertalen in actiepunten met betrokkenheid van de vrijwilligers. Anderzijds kan dankzij het PDPO-project een infopunt gerealiseerd worden. Het betreft de concrete interieurinrichting van een onbemand infopunt waar de bezoeker warm wordt gemaakt om de site EMABB, het dorpsgezicht Noeveren en de Rupelstreek verder te verkennen aan de hand van folders, kaarten en beeldmateriaal. Het aanwezige schrijnwerkersmateriaal en enkele erfgoedobjecten zullen hiervoor een mooi decor vormen.

Onthaalpoort Noeveren: timing 1/2/2019 – 30/6/2022

Meer informatie over Noeveren

 Banner_Platteland_Plus_Antwerpen_vol_kleur_logo

 

  • De Beddermolen ingebed: toewerken naar een plattelandscentrum en streekpunt als provinciale toegangspoort tot de Merode 

De site van de Beddermolen is een quasi uniek geworden typevoorbeeld van een typisch Kempens molenerf met windmolen, gebouwen, bakhuisje en landbouwveld waar heel wat partners samen dé provinciale toegangspoort van de Merode van willen maken. Het domein zal daarbij omgevormd worden tot een bovenlokaal plattelandscentrum waar natuur, landbouw, erfgoed en recreatie elkaar ontmoeten en waar ondernemers uit de omgeving hun streekproducten en diensten kunnen vermarkten via een streekwinkel. Binnen voorliggend PDPO project willen we dit ondernemersnetwerk via een innovatief traject opzetten, een businessplan maken, het streekpunt inrichten en een educatieve werking opbouwen.

 

  • Visitor giving, alternatief financieringsmodel voor gebiedsontwikkeling en projectwerking

Visitor Giving is een alternatieve financieringsvorm voor duurzame gebieds- of projectwerking, uitgaande van een verhoogde betrokkenheid van bezoekers, eigen inwoners én ondernemers. Klanten betalen vrijwillig een klein extra bedrag aan ondernemers of evenementen, dat dient om concrete doelen in het gebied te realisteren. Op en top betekeniseconomie: een maximale betrokkenheid tot de beleving, je draagt er immers letterlijk toe bij. Verscheidene regio's in de provincie Antwerpen zijn op zoek naar bijkomende financieringsvormen. Binnen dit PDPO-project, met vzw RURANT als hoofdpromotor en Kempens Landschap als belangrijke partner, willen we dit systeem in 3 pilootgebieden implementeren, waaronder de Merode in de Zuiderkempen en de Kolonies in de Noorderkempen. We willen visitor giving er duurzaam verankeren en de lessen die we hieruit leren verwerken tot een blauwdruk voor andere gebieden.

 

  • Sint-Bernardusabdij in Hemiksem: Kruispunt aan de Schelde (2017-2019)

De Sint-Bernardusabdij heeft een rijk verleden als bruisend centrum en baken in het landschap. Momenteel liggen er heel wat potenties om de abdij en haar omgeving opnieuw op te waarderen. Kempens Landschap begeleidt daarom een parallel ontwikkelingstraject voor enerzijds de restauratie en herbestemming van het als monument beschermde abdijcomplex en anderzijds het landschapsherstel van de abdijomgeving. Samen met de gemeentebesturen van Hemiksem en Schelle en met inbreng van de lokale bevolking zal Kempens Landschap binnen het goedgekeurde PDPO project een nieuwe visie ontwikkelen om de open ruimte rond de abdij te herstellen en multifuntioneel te gebruiken. Zo wordt er onder andere een wandel- en fietsbrug ontworpen over de Benedenvliet om het domein beter toegankelijk te maken.   

Banner_Platteland_Plus_Antwerpen_vol_kleur_logo

 

  • Beleefbaar erfgoed in ons Kempens landschap: op zoek naar nieuwe bestemmingen, partners en economische dragers (2013)

Kempens Landschap heeft vandaag de dag verschillende grote erfgoeddossiers onder haar hoede:  kasteeldomeinen, militaire erfgoedsites, kloosters en abdijen, molendomeinen, hoeves,… Dergelijke grote sites zijn belangrijke onderdelen van ons buitengebied. Ze onderscheiden zich evenwel van andere landschappen door het feit dat ze omwille van hun omvang en problematiek gekoppeld gaan met een serieus kostenplaatje. Er moet daarom gewaakt worden over de economische rendabiliteit van dergelijke omvangrijke projecten. Binnen dit PDPO-dossier wenst Kempens Landschap dan ook een pilootproject op te starten met als doel een breed netwerk aan partners op te bouwen, zowel wat herbestemming betreft als inzake financiering, en dit netwerk in te zetten binnen concrete dossiers. Op basis van de ervaringen die hiermee worden opgedaan, willen we een “business model” opmaken dat algemeen voor landgoederen gebruikt zal kunnen worden binnen de regio. Op die manier zal het project een belangrijke niche binnen de provincie Antwerpen opvullen, en kan er tegemoet worden gekomen aan de toenemende vraag van gemeenten tot inbreng van expertise. Daarnaast zal er binnen dit PDPO-project voor vrijwel de eerste keer fundamenteel en met een breed werkingsveld nagedacht worden over de slaagkans van verschillende mogelijkheden van alternatieve financiering in onze provincie, als vorm van samenwerking tussen de private en overheidssector en als vorm van win-win.

 

  • Wintertuin revisited (WIRE) (2013)

De openstelling van het Ursulineninstituut kadert binnen de toeristische ontwikkeling van het school- en kloosterdomein. Onder begeleiding van Kempens Landschap diende de vzw Wintertuin dit dossier in met als hoofddoel betere voorzieningen te verschaffen aan individuele en/of internationale toeristen die het Ursulineninstituut willen bezoeken. Het project loopt gedurende één jaar en behelst in een eerste fase een visie die wordt uitgewerkt om het toeristisch potentieel te toetsen aan de werking van de vzw Wintertuin en de draagkracht van de site. In een tweede fase wordt er concreet geïnvesteerd in de onthaalfaciliteiten van de wintertuin (balie, vestiaire, …) en projectieapparatuur.

 

  • Gesteld op Gestel (2012-2013)

Sinds 2010 is Kempens Landschap betrokken bij de opwaardering van de dorpskern van Gestel, ooit het kleinste en meest pittoreske dorpje van de Kempen, nu een nog steeds prachtig gehucht van de gemeente Berlaar. Bedoeling van dit project is om de gebouwen en infrastructuren die tijdens de afgelopen decennia wat last hebben gekregen van de tand des tijds, of waarvan het ontwerp sterk is gaan afwijken van de historische situatie, terug in ere te herstellen. Daarnaast willen de gemeente Berlaar en Kempens Landschap Gestel ook meer op de toeristisch-recreatieve kaart zetten.Om te kunnen beginnen met de meest dringende zaken, zijnde de restauratie van de pastorij en de heraanleg van de Lambertusplaats, besloten Kempens Landschap en de gemeente om cofinanciering aan te vragen bij Europa. Hiertoe werden 2 PDPO-projecten ingediend, die beide de naam “Gesteld op Gestel” kregen, maar als fase 1 en fase 2 werden aangegeven. Beide projecten werden goedgekeurd, eentje voor het budgetjaar 2012 en eentje voor 2013. Beide hielden de maximale cofinanciering van 130.000 euro in, waardoor de werken in Gestel op een subsidie van 260.000 euro kunnen rekenen. Fase 1 omvat de werken aan de pastorij van Gestel. Fase 2 houdt de heraanleg van de pittoreske Lambertusplaats in.