Provincie Antwerpen

Groene long in Olen wordt opgewaardeerd

Groene long in Olen wordt opgewaardeerd

Dit voorjaar ging het LEADER-project “Groene vingers in Olen: landbouw en natuur hand in hand” van start. Dankzij plattelandssubsidies van de provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa kan Kempens Landschap de gronden die zij in erfpacht nam van Umicore in Olen landschappelijk opwaarderen.

Toekomst voor groene gronden

Sinds april 2015 heeft Kempens Landschap 23 hectare open ruimte rond de industriezone van Umicore in Olen in erfpacht. Het gebied bevindt zich tussen de Watertorenstraat en de Spoorweg, vlakbij de dorpskern van Sint-Jozef-Olen. Hier vindt u vooral landbouwpercelen met houtkanten en bomenrijen. Samen met de gemeente Olen wil de landschapsorganisatie de ecologische en recreatieve waarde van het gebied verbeteren. Het was al langer de wens van het gemeentebestuur om hier iets mee te doen.

Het bestuur van Umicore sprak niet alleen Kempens Landschap aan om de groene gronden rond het bedrijf te beheren. Ook het Agentschap voor Natuur en bos nam samen met de Bosgroep Kempense Heuvelrug 56 hectare ten noorden van het kanaal en 15,5 hectare tussen de industriezone en de zuidelijke woonwijken in beheer. In dat gebied wordt de natuur hersteld en een bufferzone ontwikkeld. Ook is er ruimte voor wandelaars en fietsers.

LEADER-project “Groene vingers in Olen: landbouw en natuur hand in hand”

Eind 2015 diende Kempens Landschap een project in bij LEADER Kempen Zuid. Het project “Groene vingers in Olen: Landbouw en natuur hand in hand” werd begin 2016 goedgekeurd. Dankzij die financiële steun (18.850 euro cofinanciering vanuit LEADER) kunnen inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd om het landschap en de natuur in het gebied op te waarderen.

Gedeputeerde en covoorzitter Peter Bellens van Kempens Landschap hecht vooral belang aan de brede samenwerking: “Binnen het project wordt nauw samengewerkt met de gemeente Olen en de aanwezige landbouwers om samen op zoek te gaan naar win-winsituaties voor zowel landbouw, natuur en landschap. Op die manier ontstaat een ruim en duurzaam draagvlak voor de realisaties van het project en het beheer dat daarmee gepaard gaat.”

Uitvoering van de werken

 

In het voorjaar van 2017 werden al enkele kleinere werken uitgevoerd. Zo werden de omheiningen die op verschillende plaatsen in de bomen waren gegroeid, verwijderd en waar nodig vervangen en werden enkele bosranden en houtkanten aangeplant. De werken werden samen met de landbouwers uitgevoerd. Na deze eerste acties, is Kempens Landschap echter niet stil blijven zitten.

“Op één van de weilanden werd vorige week een historische poel hersteld. De poel werd opnieuw uitgegraven met zachte oevers, een waardevolle biotoop is hiermee ontwikkeld waar verschillende soorten amfibieën en vogels hun intrek kunnen nemen. De uitgegraven grond werd op de rand van het perceel gelegd, langs deze strook zal de komende maanden nog een wandelverbinding worden aangelegd. Het is niet de bedoeling om grote werken te gaan doorvoeren in kader van de wandelverbinding, via minimale inrichtingswerken zal een bescheiden en avontuurlijk wandelpad worden ontwikkeld waarlangs men het gebied kan komen verkennen, al dan niet met of zonder natte voeten”, lacht Inga Verhaert, gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap.

Houtkantenbeheer

In overleg met het gemeentebestuur, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete heeft Kempens Landschap ook een gebiedsvisie opgemaakt voor het beheer van de typische houtkanten in het gebied. Binnen deze visie zal de komende winter een eerste testcase worden uitgevoerd waarbij een doorgeschoten houtkant zal worden hersteld. In eerste instantie zal een groot deel van de bomen worden geveld. Nadien worden bijkomende aanplantingen gedaan van zomereik en begeleidende soorten zoals lijsterbes, spork, hazelaar en sleedoorn. Een belangrijke sleutel tot succes is het beheer achteraf. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de betrokken landbouwer die de houtkant zal verzorgen in ruil voor het gebruik van het naastliggende weiland. In de toekomst zullen nog meer houtkanten in het gebied worden hersteld. Dit zal stapsgewijs gebeuren en steeds op maat worden aangepakt in samenwerking met de lokale landbouwers.