Provincie Antwerpen

Laakvallei in Beerse verwelkomt wandelaars

Laakvallei in Beerse verwelkomt wandelaars

Tot voor kort was het moeilijk om de Laakvallei in Beerse te doorkruisen. Kempens Landschap bracht daar deze zomer samen met de gemeente Beerse verandering in. Wandelaars kunnen voortaan door het groen van de Tanseleerstraat naar de Sint-Corneliusstraat wandelen.

Kansen voor de Laakvallei

In 2008 kocht Kempens Landschap, in samenwerking met de gemeente Beerse, zo’n 8 hectare gronden in de Laakvallei aan. Zo kon dit stukje open ruimte in Beerse veilig gesteld worden. De gemeente en Kempens Landschap werken sindsdien samen om het gebied ecologisch op te waarderen en open te stellen voor wandelaars. In een bosbeheersplan werden de plannen voor de komende jaren vastgelegd. Daarna gingen de eerste landschappelijk opwaarderingswerken van start. Zo werden aanwezige populieren gekapt en het terrein herbeplant met waardevol inheems loofhout. Hierdoor ontwikkelt het gebied zich stilaan tot een wilgen- en elzenbroekbos. In die biotoop voelen heel wat planten en dieren zich thuis.

Openstelling

“Van bij de start van het project was het zowel voor Kempens Landschap als de gemeente een belangrijke doelstelling om de Laakvallei toegankelijk te maken voor recreanten”, legt Inga Verhaert, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, uit. “Er waren simpelweg nog geen noemenswaardige wandelwegen in het gebied aangelegd. Tot voor kort was het ook bijna onmogelijk om enkele mooie maar drassige delen te doorkruisen. Vanop de nieuw aangelegde knuppelpaden blijven je voeten nu gelukkig droog!”

Marc Smans, burgemeester Beerse, licht verder toe: “Deze zomer werd een wandelverbinding gecreëerd tussen de Tanseleerstraat en de Sint-Corneliusstraat. Het pad voert recreanten langs beboste delen, open plekken en de Laakbeek. Bovendien zorgt het nieuwe wandelpad ook voor een rustige en veilige verbinding tussen het centrum van onze gemeente en de achterliggende wijken.”

Het nieuwe wandelpad bestaat uit drie verschillende delen. Wie vertrekt in de Tanseleerstraat wandelt eerst een stuk over een boskiezelpad, daarna bereik je het drassigere deel van het gebied waar een knuppelpad is aangelegd en tot slot wandel je langs de Laakbeek over een gemaaid pad tot aan de Sint-Corneliusstraat. In totaal is dit traject zo’n 745m lang.

Investeringssubsidie Natuur

Binnenkort starten er nog verdere ecologische inrichtingswerken in de Laakvallei. Deze werken maken deel uit van het door Kempens Landschap ingediend en goedgekeurd project voor de oproep ‘Investeringssubsidies Natuur 2017’. Vanuit de Investeringssubsidie Natuur werd een budget van 45.463 euro toegekend. Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, licht toe: “Met dit project zullen we de waterhuishouding in het gebied herstellen. Onder andere de kamsalamander, een Europees beschermde soort, vaart daar wel bij. Er worden twee amfibiepoelen aangelegd en een houtkant aangeplant. En in de afwateringsgracht naar de Laakbeek wordt een stuw geplaatst om de waterhuishouding te regelen.”

Tot slot gaat de gemeente ook na of er behoefte is aan nog meer wandelpaden in het gebied, rekening houdende met de recreatieve druk en de ecologische draagkracht van het gebied.

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: