Provincie Antwerpen

Nieuwe stap in het nominatieproces voor Wortel- en Merksplas-Kolonie

Nieuwe stap in het nominatieproces voor Wortel- en Merksplas-Kolonie

Nederland en België gaan samenwerken met ICOMOS

Nederland en België gaan in op het aanbod van ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, om samen te werken aan een aangevuld dossier voor de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid als Werelderfgoed.

Koloniën van Weldadigheid als voorbeelddossier

Afgelopen juni boog het Werelderfgoedcomité zich in Bahrein over de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid. Het oordeel was dat de Koloniën van Weldadigheid potentieel werelderfgoedwaardig zijn. Erfgoed met als thema 'armoedebestrijding' wordt internationaal een belangrijk thema gevonden. Met een zogeheten 'referral-besluit' werden Nederland en België uitgenodigd om het dossier binnen drie jaar aan te passen en opnieuw voor te leggen. Onderdeel van dit besluit was de mogelijkheid om eventueel gebruik te maken van een 'advisory-mission' door ICOMOS, wat het nominatiedossier kan versterken. In de afgelopen maanden is hard gewerkt om te bekijken hoe dit het beste kan worden opgenomen.

ICOMOS en het Werelderfgoedcentrum van UNESCO zien het traject dat het nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid nu doorloopt als een voorbeeld voor vergelijkbare toekomstige Werelderfgoednominaties. De Nederlands-Vlaamse Stuurgroep is ervan overtuigd dat deze opvatting, in combinatie met het verbeteren van het nominatiedossier in een gezamenlijk proces, een goede kans biedt op een gedragen inschrijving van de Koloniën van Weldadigheid op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Het advies aan beide ministers om samen met ICOMOS dit traject aan te gaan en het nominatiedossier in 2020 opnieuw voor te leggen aan het Werelderfgoedcomité ziet de Stuurgroep als versterking van de huidige nominatie.

Bijkomend onderzoek

Als eindverantwoordelijke voor de indiening heeft de Nederlandse minister Van Engelshoven van OCW - in afstemming met minister-president Geert Bourgeois, onder meer bevoegd voor onroerend erfgoed - ermee ingestemd om het nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid in 2020 opnieuw voor te leggen aan het Werelderfgoedcomité van UNESCO. De minister volgt daarmee het advies van de Nederlands-Vlaamse Stuurgroep.

De extra tijd biedt de gelegenheid om aanvullend onderzoek te doen ter argumentatie van 'vrije' en 'onvrije' Koloniën als onderdeel van één systeem van armoedebestrijding en de ideeën achter de aanleg van de landbouwkoloniën. Het doel is om hierover met ICOMOS in dialoog te gaan. Dit kan ertoe leiden dat ICOMOS haar eerdere advies herziet, wat de weg opent naar directe inschrijving op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.

Wereldwijd een bijzonder sociaal experiment

Deze volgende stap in het nominatieproces betekent dat de zeven Koloniën blijven samenwerken aan het uitdragen van het gezamenlijke verhaal van armoedebestrijding door middel van landbouw en sociale verheffing. En dit met vele actieve partners in de gebieden. De Koloniën van Weldadigheid zijn het eerste en wereldwijd het meest grootschalige voorbeeld van een sociaal experiment van armoedebestrijding door middel van landbouw.