Provincie Antwerpen

Laakvallei in Beerse verder opgewaardeerd

Laakvallei in Beerse verder opgewaardeerd

De voorbije weken kreeg de Laakvallei in Beerse twee amfibiepoelen. Nu is het wachten totdat nieuwe bewoners ze ontdekken. Hopelijk vinden ook soorten zoals de kamsalamander hun weg naar de pas uitgegraven poelen. Om het gebied aantrekkelijker te maken werd ook de waterhuishouding aangepakt. Het Agentschap voor Natuur en Bos verleende een Investeringssubsdie Natuur voor de uitvoering van de werken.

Laakvallei veiliggesteld

In 2008 kocht Kempens Landschap, in samenwerking met het lokaal bestuur Beerse, zo’n 8 hectare gronden in de Laakvallei aan. Zo kon dit stukje open ruimte in Beerse veiliggesteld worden. Het lokaal bestuur en Kempens Landschap werken sindsdien samen om het gebied ecologisch op te waarderen en toegankelijk te maken voor recreanten. Zo werden reeds de aanwezige populieren gekapt en het terrein herbeplant met waardevol inheems loofhout. Hierdoor ontwikkelt het gebied zich stilaan tot een wilgen- en elzenbroekbos. In 2018 werd er een wandelpad aangelegd dwars door het gebied, sindsdien is het voor wandelaars mogelijk om de Laakvallei te doorkruisen.

Ecologische inrichtingswerken

De voorbije maand werd de Laakvallei ook op ecologisch gebied opgewaardeerd. Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen, licht toe: “In de Laakvallei zijn twee amfibiepoelen met zachte oevers uitgegraven. Daarmee is een waardevolle biotoop ontwikkeld voor allerlei soorten vogels en amfibieën. Het Agentschap Natuur en Bos kende voor deze ecologische inrichtingswerken in de Laakvallei een Investeringssubsidie Natuur van 45.463 euro toe.”

Jan De Haes, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen, vult aan: “Daarnaast plaatsten we ook een stuw in de belangrijkste afwateringsgracht naar de Laakbeek die door het gebied loopt. Zo zal vanaf nu de waterhuishouding in het gebied kunnen geregeld worden en zich herstellen. Onder andere de kamsalamander, een Europees beschermde soort, vaart wel bij al deze inrichtingswerken.”

Bart Craane, Burgemeester van het lokaal bestuur Beerse, sluit af: “In 2018 werd de Laakvallei toegankelijk voor wandelaars door de aanleg van een wandelpad. Nu is het gebied ook verder ecologisch opgewaardeerd. Zo vormt de Laakvallei stilaan een waardevol stukje groen in onze gemeente.” Met wat nog rest van de investeringssubsidie zal het lokaal bestuur Beerse ook enkele vleermuisbunkers aan het gemeentehuis herinrichten.

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: