Provincie Antwerpen

Nieuwe eigenaars voor domein De Merel in Brecht

Nieuwe eigenaars voor domein De Merel in Brecht

Domein De Merel is sinds gisteren in eigendom van Kempens Landschap, het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Brecht. Dankzij de aankoop is het gebied als geheel veiliggesteld en kunnen de nieuwe eigenaars het gebied landschappelijk opwaarderen en openstellen voor zachte recreatie.

Waardevolle ankerplaats

Tussen de baan van Brecht naar Schoten en de vaart naar Turnhout ligt ruim 160 hectare waardevol landschap. Bossen en graslanden wisselen er elkaar af, doorkruist met bomenrijen en dreven. Naast dit landschap vind je er ook campingterrein De Groene Linden en een voormalig sporthotel met bijhorende sportterreinen. Een groot deel van Domein De Merel werd samen met de nabijgelegen Brechtse Heide aangeduid als ankerplaats. Hiermee erkent de Vlaamse Overheid de (erfgoed)waarde van dit bijzonder landschap.

Het geheel was in eigendom van de stad Antwerpen. In 2003 besloot de stad om domein De Merel te verkopen. Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap legt uit wat er toen gebeurde: “Sinds 2003 zijn we nauw betrokken bij dit dossier. Voor ons stond vanaf het begin vast dat dit waardevolle afwisselend landschap als één geheel bewaard moet blijven. Even werd gevreesd dat een grootschalige ontwikkeling de eenheid zou verstoren. Gelukkig nam de gemeente toen in zijn Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan op dat enkel kleinschalige recreatieve ontwikkelingen nog welkom zijn in het gebied. De voorbije jaren werkte onze organisatie samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Brecht verder aan deze gezamenlijke aankoop om domein De Merel als één geheel te beheren en ontwikkelen.”

Aankoop in gemeenschapshanden

Een doorbraak in het dossier kwam er in 2009. Toen kocht de gemeente Brecht ruim 20 hectare van domein De Merel aan, vooral gronden gelegen in een zone voor actieve dagrecreatie. De overige gronden – landbouwgebied en bossen – zouden door Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos aangekocht worden.

“Vandaag was het na jarenlange inspanningen eindelijk zover!” getuigt Inga Verhaert, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “Kempens Landschap kocht 76 hectare landbouwgebied aan voor een bedrag van 2.094.007,50 euro. Om deze aankoop mogelijk te maken, konden we rekenen op 446.000 euro Vlaamse aankoopsubsidies die we verkregen vanuit het Strategisch Project Bebouwd Perifeer Landschap. De gemeente Brecht droeg op haar beurt 20% van de aankoopkosten bij. Gisteren kocht ook het Agentschap voor Natuur en Bos 52 hectare bosgebied aan. Nu is het hele gebied dus in handen van publieke partners, waarmee we in onze opzet zijn geslaagd.”

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw is tevreden met de aankoop. “Het behoud van de unieke verweving van landbouw, kleinschalige recreatie, bos en natuur stond voorop bij de aankoop. Domein de Merel heeft immers alles in huis om een groendomein van bovenlokaal belang te worden. De realisatie van een recreatieve cluster in de omgeving van Bergeyckse Bossen en De Merel zorgt ook voor de noodzakelijke rust op het Groot Schietveld, en draagt zo ook bij aan de Europese bescherming van dit gebied.”

De verschillende eigenaars zullen een beheervisie uitwerken om een ideaal evenwicht en afstemming te zoeken tussen natuur, landbouw en recreatie. Kempens Landschap zal de aangekochte gronden verder verpachten met nieuwe pachtcontracten.

Meerwaarde voor de gemeenschap!

Nu de aankoop een feit is, kan het domein verder worden opengesteld voor zachte recreatie.
Luc Aerts, burgemeester van Brecht, verduidelijkt: “Domein De Merel is en zal nog meer een prachtige plek worden om in alle rust te genieten van een weids landschap. Onze eigen inwoners zijn hier uiteraard zeer welkom, maar ook voor mensen uit de wijdere omgeving is De Merel de moeite om te ontdekken. Door samen te werken met Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos ontstond er een mooie meerwaarde voor onze gemeente.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

De Merel
Waar?Brecht

De Merel

Ontdek dit mooie landschap waar weilanden, dreven en bosgebied elkaar afwisselen.