Provincie Antwerpen

Subsidies voor aankoop domein De Merel te Brecht

Subsidies voor aankoop domein De Merel te Brecht

Het domein De Merel in Brecht is een ca. 156 hectare groot gebied gelegen tussen de baan van Brecht naar Schoten en de vaart naar Turnhout. Het bestaat uit een gevarieerde structuur aan natuur-, landschaps- en recreatieve elementen. De stad Antwerpen, eigenaar van de gronden, wenst de totaliteit van domein de Merel reeds geruime tijd te verkopen. Sinds 2003 is Kempens Landschap ‘behartiger’ van het dossier waarbij behoud van eenheid van het ganse domein steeds voorop stond. Met de toekenning van deze subsidies is Kempens Landschap nu in staat om samen met de gemeente Brecht tot de aankoop van 76 ha landbouwgronden over te gaan. Het aanwezige bosgebied van ca 52 ha zal verworven worden door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Versnipperd maar waardevol gebied

Minister Joke Schauvliege oordeelde dat het domein een uitdaging vormt omdat het een versnipperd gebied betreft in een stedelijke agglomeratie met zowel bebouwing als open ruimte en onroerend erfgoed. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is voor dit soort gebieden een beleid bepaald, maar door de complexiteit en omvang is het in praktijk brengen ervan een moeilijke opgave. Via de erkenning van dit project en de subsidie van 446.000 euro wordt het voor Kempens Landschap en de gemeente Brecht mogelijk een volgende stap te zetten naar de landschappelijke ontwikkeling van dit gebied, waarbij de pachters nauw betrokken worden.

Peter Bellens, gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap bevestigt: “Het is dikwijls nodig om grond van eigendom te doen veranderen om deze landschappelijk een toekomst te geven.  De jarenlange inspanningen van Kempens Landschap en de gemeente Brecht worden met de toekenning van de aankoopsubsidies beloond. Het project toont tevens nogmaals het bewijs van de noodzaak van het bestaan van onze unieke landschapsvereniging!” Ook Inga Verhaert, gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap is zeer verheugd met dit nieuws: “Met deze subsidies kan Kempens Landschap het domein verwerven. Het is voor ons altijd belangrijk geweest dat het gebied niet versnipperd zou worden. Nu kunnen we de eenheid duidelijk bewaren en dat is uitstekend. Het domein bezit door zijn gevarieerde structuur aan natuur-, landschaps-, en recreatieve elementen namelijk alle troefkaarten om uit te groeien tot een domein van bovenlokaal belang.” Begin 2016 zal Kempens Landschap op basis van dit besluit nu de nodige stappen zetten naar de effectieve verwerving.